Photo Gallery

June & Eric with the boys from Christchurch
Derrik Scobie (Wilton)
Jack Wills (Wilton)
Pat Mitchell (Wilton)
Ellen Slowey (Wilton)
Gowan Patton (Wilton)
Peter Ramsey (Wilton)
Bruce Millar (Wilton)
Bill Tarpley (Wilton)
Trevor Smith (Wilton)
Bob Wilson (Wilton)
Peter Marshall
Graham Potter (Wilton)
Helen King (Victoria)
Bill Ramsay (Wilton)
Barbara Gillespie (Wilton)
Owen Davey (Wilton)
John Meyer (Wilton)
John Taylor (Wilton)
Gary Milicich (Wilton)
Grant Smith (Wilton)
Lindsay Wilson (Wilton)
Keith Palmer (Wilton)
Crystal Tischler (Wilton)
Dave Nicholson (Wilton)
Gillian Ramsey
Roy Kngswood (Wilton)
Lance Pascoe (Wilton)
Tony Brayford (Wilton)
Bob ALexander (Wilton)
Joy Bostock
Ian Bull (Wilton)
Ron Adams (Wilton)
Peter Batchelor (Wilton)

Subpages (1): Cruise ship bowlers
Comments